Не работает zigbee2mqtt

Не работает zigbee2mqtt, в nano /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml установлен port: /dev/ttyMOD3
Данный контроллер приобретался с предустановленым ПО Z-Wave>Me но сброшен на заводские.
Модуль Zigbee версии 1.2A

логи:
root@wirenboard-AUN6HRKZ:/mnt/data/root/zigbee2mqtt# npm start

zigbee2mqtt@1.18.1 start
node index.js

Zigbee2MQTT:info 2023-11-19 19:42:11: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2023-11-19.19-42-08’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-11-19 19:42:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-11-19 19:42:11: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
systemctl start zigbee2mqtt
Zigbee2MQTT:error 2023-11-19 19:42:34: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-11-19 19:42:34: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-11-19 19:42:34: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-11-19 19:42:34: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
at Generator.throw ()
at rejected (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
root@wirenboard-AUN6HRKZ:/mnt/data/root/zigbee2mqtt# systemctl start zigbee2mqtt

19-11-2023 23:11:08.325 [init.scope] zigbee2mqtt.service: Consumed 14.803s CPU time.
19-11-2023 23:11:08.324 [init.scope] zigbee2mqtt.service: Failed with result ‘exit-code’.
19-11-2023 23:11:08.322 [init.scope] zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
19-11-2023 23:11:08.216 [zigbee2mqtt] at rejected (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
19-11-2023 23:11:08.216 [zigbee2mqtt] at Generator.throw ()
19-11-2023 23:11:08.216 [zigbee2mqtt] at ZStackAdapter. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
19-11-2023 23:11:08.216 [zigbee2mqtt] e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2023-11-19 20:11:08: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
19-11-2023 23:11:08.209 [zigbee2mqtt] e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2023-11-19 20:11:08: Exiting…
19-11-2023 23:11:08.205 [zigbee2mqtt] e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2023-11-19 20:11:08: Failed to start zigbee
19-11-2023 23:11:08.197 [zigbee2mqtt] e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2023-11-19 20:11:08: Error while starting zigbee-herdsman
19-11-2023 23:11:08.197 [zigbee2mqtt] e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2023-11-19 20:11:08: Error while starting zigbee-herdsman
19-11-2023 23:10:46.234 [zigbee2mqtt] e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2023-11-19 20:10:46: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
19-11-2023 23:10:46.215 [zigbee2mqtt] e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2023-11-19 20:10:46: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #unknown)
19-11-2023 23:10:46.032 [zigbee2mqtt] e[32mZigbee2MQTT:info e[39m 2023-11-19 20:10:46: Logging to console and directory: ‘/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/2023-11-19.20-10-43’ filename: log.txt
19-11-2023 23:10:41.830 [ntp] Soliciting pool server 94.19.135.232
19-11-2023 23:10:40.868 [ntp] Soliciting pool server 162.159.200.123
19-11-2023 23:10:40.019 [ntp] receive: Unexpected origin timestamp 0xe904ea40.ae50d06e does not match aorg 0000000000.00000000 from server@2a01:3f7:4:2::1 xmt 0xe904ea3f.ff82ec17
19-11-2023 23:10:39.935 [ntp] receive: Unexpected origin timestamp 0xe904ea40.ae7a452b does not match aorg 0000000000.00000000 from server@192.36.143.130 xmt 0xe904ea3f.dd5410a5
19-11-2023 23:10:39.875 [ntp] receive: Unexpected origin timestamp 0xe904ea40.ae621871 does not match aorg 0000000000.00000000 from server@147.78.229.141 xmt 0xe904ea3f.dd5be70e
19-11-2023 23:10:40.682 [ntp] Soliciting pool server 2606:4700:f1::123
19-11-2023 23:10:40.682 [ntp] Soliciting pool server 2606:4700:f1::123
19-11-2023 23:10:40.356 [zigbee2mqtt] > node index.js
19-11-2023 23:10:40.356 [zigbee2mqtt] > zigbee2mqtt@1.18.1 start

Добрый день.
В какой (проверьте что именно в третий) разъем расширения включен модуль zigbee? Как сконфигурирован в /etc/wb-hardware.conf порт?

Добрый день.


Установлен в порт MOD3

homeassistant: false
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://localhost
serial:
port: /dev/ttyMOD3
advanced:
rtscts: false
last_seen: epoch
pan_id: GENERATE
network_key: GENERATE

Не ответили: